Handvest inzake de bescherming van de persoonsgegevens

Inleiding

De vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht Michelin Travel Partner, volle dochteronderneming van de groep Michelin, met een maatschappelijk kapitaal van EUR 11 288 880, en ingeschreven in het HR van Nanterre onder het nummer 433 677 721 en waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 27 Cours de l’Ile Seguin, 92105 Boulogne Billancourt, Frankrijk, ontwerpt, ontwikkelt en verkoopt toeristische MICHELIN producten, evenals digitale hulpdiensten ten behoeve van de mobiliteit.

 

Dit handvest inzake de bescherming van de persoonsgegevens is van toepassing op alle websites (hierna de “Sites” genoemd), applicaties voor mobiele telefoons en tablets (hierna de “Applicaties” genoemd) en/of de afgeleide versies daarvan, die uitgegeven worden door de firma Michelin Travel Partner en hieronder opgesomd worden:

Michelin Travel Partner heeft bij de Franse bestuurlijke autoriteiten voor de bescherming van de persoonsgegevens de voorafgaand vereiste formaliteiten vervuld voor de verwerking van de persoonsgegevens die via de Sites en Applicaties verzameld worden.

Dit handvest inzake de bescherming van de persoonsgegevens kan wijzigingen ondergaan naargelang de wettelijke en reglementaire voorschriften.

 

1. Aard van de verzamelde gegevens

Tijdens het gebruik van de Sites en/of Applicaties kunnen bepaalde gegevens van u rechtstreeks verzameld worden, waaronder met name persoonsgegevens in de zin van artikel 2 van de gewijzigde Franse wet inzake de bescherming van de persoonsgegevens van 6 januari 1978.

Michelin Travel Partner kan tevens persoonsgegevens ontvangen van haar commerciële partners, die dienen te garanderen dat zij toestemming hebben gekregen om deze gegevens te verzamelen en door te geven.

Michelin Travel Partner ziet erop toe uitsluitend gegevens te verzamelen en te verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden die door deze verwerking beoogd worden.

 

2. Doel van de gegevensverzameling

De door Michelin Travel Partner uitgevoerde verwerking heeft een uitdrukkelijk, rechtmatig en bepaald doel.

Uw gegevens worden voornamelijk voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • beheer van uw account “Mijn Michelin account”, “Michelin Boetiek” en/of “Michelin Restaurant Pro” en de verlening van diensten waar deze toegang tot verstrekken;
 • beheer van uw aanvragen en verwerking van uw verzoeken;
 • beheer van uw eventuele deelname aan acties of wedstrijden;
 • samenstelling van een database van consumenten voor loyaliteitsacties, klantenwerving, reclame, gedragsonderzoeken en/of marketing volgens de voorwaarden zoals bepaald in dit handvest inzake de bescherming van de persoonsgegevens;
 • naleving door Michelin Travel Partner van haar wettelijke verplichtingen als uitgever van online elektronische communicatiediensten aan het publiek.

 

3. Kennisgeving aan de gebruikers

Overeenkomstig de gewijzigde Franse wet inzake de bescherming van de persoonsgegevens van 6 januari 1978 stelt Michelin Travel Partner u in kennis van de door haar uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens.

Michelin Travel Partner stelt u dan ook op duidelijke wijze tijdens elke verzameling van persoonsgegevens in kennis van met name:

 • de identiteit van degene die verantwoordelijk is voor de verwerking;
 • het doel waarvoor uw persoonsgegevens verzameld worden;
 • het facultatieve of verplichte karakter van de verzochte antwoorden en de eventuele gevolgen van een gebrek aan antwoord;
 • het bestaan en de modaliteiten van de uitoefening van uw recht op inzage, toegang, wijziging, rectificatie, verwijdering of bezwaar om gegronde redenen ten aanzien van al uw persoonsgegevens;
 • indien van toepassing, de voorgenomen verzending van persoonsgegevens aan een land dat geen lidstaat is van de Europese Unie.

 

4. Bestemmelingen van de persoonsgegevens

Michelin Travel Partner geeft uw persoonsgegevens uitsluitend door aan bepaalde en bevoegde bestemmelingen. De bestemmelingen van uw persoonsgegevens zijn met name de volgende:

 • de betreffende afdelingen van Michelin Travel Partner;
 • de volgende firma’s van de groep Michelin (hierna “firma’s van de groep Michelin” genoemd);
  • Manufacture des Pneumatiques Michelin , Place des Carmes Déchaux - 63040 Clermont-Ferrand Cedex 9 France, Société en commandite par actions au capital de 504 000 004 €, 855 200 507 R.C.S. Clermont-Ferrand ;
  • Michelin Espafia Portugal S.A., Avda. de los Encuartes, 19, Tres Cantos, 28760 Madrid, Espagne, CIF A20003570 ;
  • Michelin Italiana , S.p.A., corso Romania 546, Turin, Italie ;
  • Michelin Belux , Brusselsesteenweg 494 1, 1731 Zellik Belgique - Registre de Commerce de Bruxelles BE 400.906.146 ;
  • Michelin Tyre Public Limited Company , Campbell Road, Stoke-On-Trent, Staffordshire, ST4 4EY, Company No. 00084559 ;
  • Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA, Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe ;
 • de eventuele onderaannemers van Michelin Travel Partner;
 • de eventuele partners of medecontractanten van Michelin Travel Partner;
 • de overige gebruikers die aangesloten zijn bij de Sites en Applicaties inzake gegevens voor de verspreiding waarvan u toestemming verleent.

Michelin Travel Partner eist van de firma’s van de groep Michelin, haar eventuele onderaannemers, partners of medecontractanten dat zij zich ertoe verbinden alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen ten aanzien van de aard van de gegevens en de risico’s die de verwerking met zich meebrengt om de veiligheid van de gegevens te waarborgen en met name te voorkomen dat deze aangetast worden of beschadigd raken of dat onbevoegde derden daar toegang tot kunnen verkrijgen.

Michelin Travel Partner stelt u ervan in kennis dat zij de gegevens die zij in bezit heeft, inclusief de verwerkte persoonsgegevens, doorgeeft op verzoek van een gerechtelijke of enige andere door de wet bevoegde bestuurlijke autoriteit als zij door hen verzocht wordt om de verstrekking van deze gegevens overeenkomstig de van kracht zijnde wet.

 

5. Zones voor vrije uiting

Bepaalde pagina’s van de Sites en/of Applicaties bieden de gebruikers de mogelijkheid om speciale verzoeken op te stellen en door te sturen naar Michelin Travel Partner (contactformulieren, melden van fouten..) via formulieren die zij vrij kunnen invullen.

De aldus door de gebruiker aan Michelin Travel Partner doorgegeven informatie mag in geen geval persoonsgegevens bevatten van derden en dient hoe dan ook relevant, gematigd en objectief te blijven ten opzichte van het betreffende onderwerp.

 

6. Newsletters

De gebruikers van de Sites en/of Applicaties beschikken over de mogelijkheid om zich in te schrijven en de newsletters van Michelin Travel Partner te ontvangen door hun e-mailadres op te geven via het daartoe bestemde formulier op de betreffende Site en/of Applicatie.

De ter gelegenheid daarvan door Michelin Travel Partner ontvangen gegevens betreffen uitsluitend gegevens ten behoeve van het beheer van uw inschrijving op de newsletters en de verzending daarvan.

U kunt inschrijven op de newsletters via uw persoonlijke account “Mijn Michelin account”.

In overeenstemming met de wet beschikt u over een recht van inzage en rectificatie van de u betreffende gegevens, evenals een recht van bezwaar om gegronde redenen, dat u kunt uitoefenen door een e-mail te sturen naar contact-fr@tp.michelin.com.

 

7. Ongewenste elektronische post

Zonder uw voorafgaande toestemming worden de u betreffende persoonsgegevens door Michelin Travel Partner niet gebruikt voor acquisitiedoeleinden, noch voor deze doeleinden doorgegeven aan derden (handelspartners, medecontractanten van Michelin Travel Partner of firma’s van de groep Michelin).

Als u per e-mail informatie en aanbiedingen wenst te ontvangen over de producten en diensten van Michelin Travel Partner en de firma’s van de groep Michelin en/of de handelspartners en medecontractanten van Michelin Travel Partner, kunt u de daartoe bestemde vakjes in het betreffende inschrijfformulier aanvinken.

 

8. Bewaring van de gegevens

Michelin Travel Partner bewaart uw gegevens uitsluitend voor de noodzakelijke looptijd van de acties waarvoor ze verzameld werden en onder naleving van de van kracht zijnde wettelijke voorschriften.

 

9. Veiligheid

Michelin Travel Partner garandeert de veiligheid van uw persoonsgegevens door een versterkte databescherming door middel van fysieke en logische beveiligingsmiddelen.

In geval van uitbesteding van de gehele of gedeeltelijke verwerking van persoonsgegevens verbindt Michelin Travel Partner zich ertoe haar onderaannemers contractuele geheimshoudings- en beschermingsverplichtingen ten aanzien van de toevertrouwde persoonsgegevens op te leggen overeenkomstig artikel 35 van de gewijzigde Franse wet inzake de bescherming van de persoonsgegevens van 6 januari 1978.

 

10. Rechten van de gebruikers

Ter toepassing van de gewijzigde Franse wet inzake de bescherming van de persoonsgegevens van 6 januari 1978 beschikt u over een recht van inzage, toegang, wijziging, rectificatie, verwijdering en bezwaar om gegronde redenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.


Om dit recht uit te oefenen, hoeft u slechts een bericht te sturen met een kopie van uw identiteitsbewijs per e-mail naar contact-fr@tp.michelin.com of per post naar het volgende adres: Michelin Travel Partner, Service Client, 27, cours de l’île Seguin, 92105 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex, Frankrijk.

 

11. Contact

Dit handvest kan in de loop der tijd aangevuld worden. Wij verbinden ons ertoe dit handvest uit te breiden naargelang uw wensen en verwachtingen.

In het kader daarvan staan wij tot uw beschikking voor alle vragen of suggesties met betrekking tot dit handvest. Aarzel niet ons uw opmerkingen kenbaar te maken in het gedeelte 'Contact us'.

Heeft u andere vragen? Raadpleeg het menu onderaan de pagina (“footer”) van onze Sites, misschien hebben wij al antwoord op uw vraag gegeven.

 

(versie 15.1 – mei 2015)